Näited

1. samm. Organisatsiooni hankestrateegia ja eesmärkide määratlemine

Circular Flanders koostas ringsuse ambitsioonikaardi, et aidata organisatsioonidel kindlaks teha oma organisatsiooni ringmajanduse alased eesmärgid ja hankestrateegiad nende saavutamiseks. Ambitsioonikaardil on viis ringsuse eesmärki, mis kajastavad toodete sisendit, kasutust ja potentsiaalset väljundit. Mida rohkem strateegiaid valitud eesmärgi saavutamiseks valida, seda suurem on nende mõju eesmärgi saavutamisele.

Circular Flanders on Flaami valitsusasutuste, ettevõtete, kodanikuühiskonna ja ekspertide ringmajandusalane partnerlus.

2. samm. Organisatsiooni teadmiste ja oskuste arendamine

Hangete planeerimishierarhia

Norra väikelinn Elverum on sätestanud hankijate jaoks planeerimishierarhia, et detsentraliseeritud hangete puhul oleksid kõik hankijad teadlikud, kuidas eri tasandite dokumendid on omavahel seotud ja kuidas neid ellu viiakse. Elverumi linna hangete planeerimishierarhia:

  1. riiklikud õigusaktid;
  2. kohaliku omavalitsuse poliitiline dokument visiooni ja strateegiliste eesmärkidega;
  3. kohaliku omavalitsuse tegevuskavad, näiteks “Kliima- ja energiakava” (sisaldab hankealaseid suuniseid);
  4. kohaliku omavalitsuse hankestrateegia (sisaldab ka ringhankeid), käsiraamatud ja juhendid.
Hangete abimaterjalid

Kuna terasest ja betoonist ehitistel on energiamahuka tootmise ja transpordi tõttu suur süsiniku jalajälg, siis otsustas Elverumi linn Norras koostada keskkonnahoidliku ehitamise strateegia ja käsiraamatu.

Materjalitehnoloogia kiire areng võimaldab puidu omadusi ära kasutada suuremal määral kui ehitamise õiguslikud nõuded seda kajastavad. Lisaks tuleb arvesse võtta mitmeid hangetega seotud küsimusi (menetluse nõuded, tehnilised tingimused, dokumentatsioon jms). Elverumi linn koostab kaks dokumenti:

  1. jätkusuutliku ehitamise strateegia, mis vastu võetuna on siduv kõikidele omavalitsuste projektidele;
  2. juhiste ja soovitustega käsiraamat kõigile huvilistele.

6. samm. Turu-uuring ja turuosalistega konsulteerimine

Hankijate ja ettevõtjate vahelise suhtluse tugevdamiseks ning linna strateegiliste eesmärkide saavutamiseks on Kouvola linn oma hankeprogrammis seadnud eesmärgi suurendada turukonsultatsioonide arvu aastas. Kouvola linna hankejuhend soovitab hankijatel pidada turuga dialoogi ja annab nõu, kuidas turukonsultatsioone läbi viia. Turukonsultatsiooni vajalikkuse hindamine on kohustuslik kõigi linna hangete puhul, mis ületavad 300 000 euro piiri. Linna hankespetsialist pakub hankijatele tuge turudialoogide kavandamisel, pidamisel ja dokumenteerimisel.

8. samm. Hankemenetluse liigi valimine

Maanteede kvaliteedi parandamiseks algatas Leedu Maanteeamet bituumeni kommertskasutusele eelneva hanke. Eesmärk oli välja töötada võimalikult kauakestev teekate. Hanke fookuses oli kohalikusse kliimasse sobivad materjalid, mis muudaksid tee vastupidavamaks ilma suurema remondita. Soodustades uute materjalide loomist, mis nõuavad vähem toorainet, mille kasutusiga on pikem ja mida on lihtsam hooldada, aitas hange edendada ringmajandust.

 

9. samm. Keskkonnahoidlike ja ringsete kriteeriumide määratlemine

Avaliku sektori hoonete energiatõhususe renoveerimistööde keskkonnamõju vähendamiseks katsetati ECO-BATI projektis Itaalias uusi keskkonnahoidlike hangete mudeleid. Selleks töötati välja hangete kriteeriumid, mis soodustavad ehitusmaterjalide ringlussevõttu ja lühikesi tarneahelaid ning koostati hankijatele keskkonnasertifikaadiga kohalike toodete kataloog.