Organisatsiooni teadmiste ja oskuste arendamine

Keskkonnahoidlikke ja ringhankeid on üldjuhul keerulisem läbi viia kui tavalisi hankeid. Selliste uudsete hangete edukaks rakendamiseks peavad töötajatel olema sobivad praktilised oskused, teadmised ja juurdepääs teabele. Lisaks tuleb arvestada, et hanked ei puuduta ainult hankespetsialiste, vaid organisatsiooni tervikuna, kuna tooteid ja teenuseid kasutab kogu organisatsioon. Peale selle on suuremates avaliku sektori organisatsioonides hangete läbiviimine jagunenud erinevate ametite ja struktuuriüksuste vahel. Oluline on, et kõik asjakohased töötajad ja üksused oleksid haaratud ühtsesse keskkonnahoidlike hangete süsteemi, teaksid organisatsiooni vastavaid eesmärke ja põhimõtteid ning kasutaksid kokkulepitud keskkonnahoiu ja ringsuse kriteeriume.

Ringhangete ühtlustatud alustel läbiviimine eeldab, et organisatsioon on välja töötanud ja paika pannud organisatsioonisisese keskkonnahoidlike hangete süsteemi ja korra (vt ka 3. samm) ning taganud, et kõik asjakohased töötajad on piisavalt pädevad selliste hangete korraldamiseks. See eeldab omakorda hangetega seotud võtmetöötajate teadmiste suurendamist ja koolitamist. Seega tuleks hinnata töötajate koolitusvajadust ning tagada vajaliku koolituse läbiviimine. Peale koolituste aitab hankespetsialiste ka organisatsioonisiseste hankejuhiste olemasolu.

Lisaks võiks läbi mõelda, kuidas organisatsioonisiseselt panna töötajaid kaasa mõtlema keskkonnahoidlike toodete ja teenuste tarbimisest tuleneva positiivse mõju peale. Sellised otsused nagu keskkonnahoidlike tööautode või ringse mööbli hankimine või üleminek mahetoidule asutuse sööklas võivad olulisel määral aidata kujundada töötajate keskkonnateadlikkust ja igapäevast käitumist ning parandada ka organisatsiooni mainet.

Keskkonnahoidlike hangete infopäevad ja koolitused Keskkonnaministeeriumi keskkonnahoidlike riigihangete kodulehel: https://envir.ee/ringmajandus/ringmajandus/keskkonnahoidlikud-riigihanked

GPP Training Toolkit (2019). 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm (sisaldab eestikeelseid ettekandeid).

Keskkonnahoidlik ostmine. Keskkonnahoidlike riigihangete käsiraamat (2016). https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_et.pdf

Innovatsioonihangete juhend (EAS 2016).
https://issuu.com/eas-estonia/docs/eas_innohangete_juhend_final

Näited

Hangete planeerimishierhia

Norra väikelinn Elverum on sätestanud hankijate jaoks planeerimishierarhia, et detsentraliseeritud hangete puhul oleksid kõik hankijad teadlikud, kuidas eri tasandite dokumendid on omavahel seotud ja kuidas neid ellu viiakse. 
Elverumi linna hangete planeerimishierarhia:

  1. riiklikud õigusaktid;
  2. kohaliku omavalitsuse poliitiline dokument visiooni ja strateegiliste eesmärkidega;
  3. kohaliku omavalitsuse tegevuskavad, näiteks “Kliima- ja energiakava” (sisaldab hankealaseid suuniseid);
  4. kohaliku omavalitsuse hankestrateegia (sisaldab ka ringhankeid), käsiraamatud ja juhendid.

Hangete abimaterjalid

Kuna terasest ja betoonist ehitistel on energiamahuka tootmise ja transpordi tõttu suur süsiniku jalajälg, siis otsustas Elverumi linn Norras koostada keskkonnahoidliku ehitamise strateegia ja käsiraamatu. Materjalitehnoloogia kiire areng võimaldab puidu omadusi ära kasutada suuremal määral kui ehitamise õiguslikud nõuded seda kajastavad. Lisaks tuleb arvesse võtta mitmeid hangetega seotud küsimusi (menetluse nõuded, tehnilised tingimused, dokumentatsioon jms). Elverumi linn koostab kaks dokumenti:

  1. jätkusuutliku ehitamise strateegia, mis vastu võetuna on siduv kõikidele omavalitsuste projektidele;
  2. juhiste ja soovitustega käsiraamat kõigile huvilistele.