Organisatsiooni hankestrateegia ja eesmärkide määratlemine

Jätkusuutliku arengu eesmärkide saavutamiseks, sh rohepöördesse panustamiseks peaks iga avaliku sektori organisatsioon määratlema enda jaoks asjakohased eesmärgid ja põhimõtted, kuhu poole liikuda ja mida oma tegevuses tuleb järgida.

Muuhulgas peaks ka keskkonnahoidlike, sh ringhangete edukaks läbiviimiseks organisatsioon enda jaoks lahti mõtestama, mida tahetakse hangetega saavutada (nt panustada keskkonnahoiu ja ringmajanduse põhimõtete levimisse hanketegevuse kaudu, edendada uute keskkonnahoidlike toodete ja ärimudelite väljatöötamist, mõjutada hangetega tarnijate keskkonnahoidlikkust ja ressursitõhusust, pakkuda võimalusi hanketegevuse kaudu uute roheliste töökohtade tekkeks).

Seejärel tuleks kokku leppida ja kirja panna organisatsiooni hangete alane strateegiline ambitsioon – suunad ja eesmärgid, mida organisatsioon oma hangete kaudu tahab saavutada (nt millistele toote- ja teenusevaldkondadele organisatsioon keskkonnahoiu mõttes tahab tähelepanu pöörata, tulemuseesmärgid, mida tahetakse saavutada).  Need annavad organisatsioonile ja ka kõikide tasandite töötajatele (sh hankijatele) selge arusaama ja tegevussihid keskkonnahoidlike, sh ringhangete edukaks läbiviimiseks. Strateegiline ambitsioon aitab määratleda iga üksiku hanke eesmärki ja valida kohane ringhanke lähenemisviis (mis sõltub sellest, mida hankega tahetakse saavutada).

Oluline on, et organisatsiooni keskkonnajuhtimine ja asjakohased strateegilised dokumendid kajastaks ka hankeid. Hankealased sihid ja eesmärgid võivad olla kokku lepitud näiteks organisatsiooni jätkusuutlikkuse või keskkonnapoliitika dokumendis, keskkonnahoidlike hangete strateegias või tegevuskavas. Hankealase ambitsiooni sõnastamisel võiks arvesse võtta ka riiklikke keskkonnahoiu, sh ringmajandust ja ringhankeid puudutavaid poliitikasuundi.

Hankealased eesmärgid võiksid olla püstitatud järgmistel tasanditel:

  • üldeesmärk – keskkonnahoidlike või ringhangete mahu või osakaalu määramine (nt 50% hangetest peavad olema aastaks x keskkonnahoidlikud/ringhanked). Siinjuures tuleks ka määratleda, kuidas seda eesmärki mõõdetakse – kas hankemenetluste arvu järgi või rahalise väärtuse põhjal (eelistatud oleks esimene lähenemine);
  • toote- või teenusepõhised eesmärgid – eraldi võib kehtestada prioriteetsete toodete või teenustega seotud eesmärgid. Esialgu võivad sellised eesmärgid olla üldisemad (nt aastaks x peavad kõik haridusasutuste toitlustuse hanked sisaldama kokkulepitud keskkonnakriteeriume) ja täpsemad keskkonnahoiu kriteeriumid eesmärgistatud toodetele ja teenustele võib välja töötada hiljem (nt sõnastades need juba hankekorras või -juhendis);
  • tegevustega seotud eesmärgid – võib kehtestada konkreetsete hankeid toetavate tegevuste planeerimiseks/läbiviimiseks (nt aastaks x töötatakse välja organisatsiooni kõiki tasandeid hõlmav keskkonnahoidlike hangete kord/juhis või aastaks x korraldatakse kolm keskkonnahoidlike/ringhangete koolitust).

Ambitsiooni elluviimiseks on vaja eraldada ka vahendid, mis kajastuksid hankestrateegias. Strateegia ja püstitatud eesmärkide elluviimise edukuse hindamiseks tuleb teha korrapärast seiret. See võimaldab sihtide poole liikumist ja eesmärkide täitmist hinnata ning vajadusel neid täiendada või korrigeerida.

Kui organisatsioon alles alustab keskkonnahoidlike hangete süsteemi rakendamist, siis on soovitatav moodustada selleks eraldi töörühm, kuhu võiks kaasata organisatsiooni erinevate tasandite spetsialiste, sh hangete ja ostudega tegelevaid võtmetöötajaid. Töörühm määratleb organisatsiooni hankealase ambitsiooni, panustab eesmärkide sõnastamisse ja prioriteetsete toote- ja teenuserühmade valikusse ning aitab muul viisil välja töötada või täiendada keskkonnahoidlike hangete süsteemi ja korda.

Näide

Circular Flanders koostas ringsuse ambitsioonikaardi, et aidata organisatsioonidel kindlaks teha oma organisatsiooni ringmajanduse alased eesmärgid ja hankestrateegiad nende saavutamiseks. Ambitsioonikaardil on viis ringsuse eesmärki, mis kajastavad toodete sisendit, kasutust ja potentsiaalset väljundit. Mida rohkem strateegiaid valitud eesmärgi saavutamiseks valida, seda suurem on nende mõju eesmärgi saavutamisele.

Circular Flanders on Flaami valitsusasutuste, ettevõtete, kodanikuühiskonna ja ekspertide ringmajandusalane partnerlus.