Ringhanke sammsammuline korraldamine

Ringhanget, nii nagu mistahes muud hanget, võib vaadelda sammsammulise protsessina, mille kulg sõltub hanke eesmärgist, ulatusest ja soovitavatest tulemustest. Üldisemas plaanis võib ringhanke korraldamisel eristada kümmet sammu ehk etappi. Need sammud pole alati üksteisele järgnevad, vaid pigem moodustavad tsüklilise protsessi (vt kõrvalolev joonis). Erinevad sammud nõuavad mitmesuguste valikute tegemist, et saavutada ringhange mitte ainult tehnilise kirjelduse järgi, vaid ka hanget korraldava organisatsiooni vajadustest ja rahalisest vaatenurgast lähtudes.

Keskkonnahoidliku, sh ringhanke läbiviimise samme saab kirjeldada ka kolmele olulisele küsimusele vastamise järgi: miks, kuidas, mida?

Ringhanke ettevalmistamise ja läbiviimise sammud võib jagada kaheks:

  1. Strateegiline tasand, mille sammud (1–3) on suunatud eelkõige organisatsiooni hankestrateegia ja vastavate protseduuride kujundajatele ning otsusetegijatele. Keskkonnahoidlikud, sh ringhanked peaks tuginema organisatsiooni visioonile ja tegevuspõhimõtetele. Seetõttu on oluline, et luuakse strateegiline ja korralduslik alus keskkonnahoidlike, sh ringhangete rakendamiseks avalikus organisatsioonis.
  1. Hanke tasand, mille sammud (4–10) on suunatud eelkõige hankijatele. Konkreetse hanke läbiviimine eeldab vastavaid ettevalmistusi ja muid spetsiifilisi tegevusi, mis sõltuvad juba hangitavast tootest või teenusest.

samm

samm

samm