Euroopa Liidu keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriumid

Keskkonnahoidlike nõuete lisamise hõlbustamiseks riigihanke dokumentidesse on Euroopa Komisjon välja töötanud Euroopa Liidu keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriumid tooterühmadele. ELi ühised kriteeriumid loodi eesmärgiga saavutada hea tasakaal keskkonnategevuse tulemuslikkuse, kulukaalutluste, ELi hõlmava turu kättesaadavuse ja kontrollimise lihtsuse vahel. Vastavalt hanke vajadustele ja ambitsioonikuse tasemele võivad hankijad lisada oma hankedokumentidesse kas kõik või ainult osa kriteeriumide nõudeid. 

Keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriume saab rakendada taotlejate valikukriteeriumidena, hankelepingu eseme tehnilise kirjeldusena, pakkumuste hindamise kriteeriumidena ja lepingu täitmise tingimustena. Kriteeriumid jagunevad põhi- ja lisakriteeriumideks.

  1. Põhikriteeriumid võimaldavad keskkonnahoidlikku riigihanget hõlpsalt rakendada, keskendudes toote keskkonnatoime põhiaspektidele ja ettevõtete halduskulude vähendamisele.
  2. Rangemad lisakriteeriumid võtavad arvesse rohkem keskkonnaaspekte või paremat keskkonnatoimet ning need on mõeldud hankijatele, kes soovivad saavutada suuremat keskkonnahoidu ja innovatsiooni.

Põhi- ja lisakriteeriumid on sõnastatud selliselt, et soovi korral saab hankija neid minimaalse kohendamisega (osaliselt või täielikult) lisada hankedokumentidesse. Kuigi ELi soovituslikud kriteeriumid keskenduvad eelkõige n-ö esimese taseme ehk turul juba olemasolevatele ringsetele toodetele ja teenustele, siis tuleks hankijal enne hanketeate avaldamist üle vaadata, kas turul on kättesaadavad vastavad keskkonnahoidlikud tooted ja teenused.

Kuna kriteeriumide rakendamine on vabatahtlik, mida avaliku sektori organisatsioonid saavad kasutada oma tarbimisest tuleneva keskkonnajalajälje vähendamiseks, siis pöörab Euroopa Komisjon palju tähelepanu abistavate materjalide väljatöötamisele ja uuendamisele. Nii vaadatakse keskkonnahoidlikud kriteeriumid teatud ajavahemiku järel üle ning uuendatakse iga tooterühma valdkonnas. Lisaks kogutakse pidevalt liikmesriikidelt häid näiteid keskkonnahoidlike riigihangete kohta ning avaldatakse ELi keskkonnahoidlike riigihangete portaalis. Samuti on välja töötatud ja eesti keelde tõlgitud põhjalikud keskkonnahoidlike riigihangete koolitusmaterjalid – nii keskkonnahoidlike hangete kohta üldiselt (strateegiline ja õigusraamistik, vajaduste hindamine, seos ringmajandusega, turu kaasamine jne) kui ka tooterühmade kohta. Hankespetsialistid saavad neid juhendmaterjale kasutada hankedokumentide ettevalmistamisel.